پرداخت آنلاین ذخیره خیر

اطعام غدیر – موج دوم همدلی

  1. مبلغ مورد نیاز جهت اطعام غدیر جمع آوری شده است
    و مهلت پرداخت به پایان رسید.
    اجرکم عندالله