سوژه ۱

خانمی ۴۰ساله، سرپرست خانوار ودارای ۶فرزند است که هیچکدام درآمدی ندارند. ایشان ازدواج دومی داشته اند؛ که متاسفانه همسر دومش فوت میکند و از همسرش یک دختر دارد که وضعیت …

مطالعه بیشتر